Neidio i'r cynnwys

Wikiquote:Canllaw ar gyfer diwyg

Oddi ar Wikiquote
Mae hwn yn bolisi Wikiquote arfaethedig.
Mae wedi cael ei ysgrifennu gan un olygyddion / grŵp ac yn yr arfaeth trafodaeth mabwysiadu gan y gymuned.
Teimlwch yn rhydd i wneud newidiadau er ailysgrifennu dylid trafod os yn bosibl.

Esiampl gweithredol, annodedig o rai o'r rheolau elfennol ar gyfer gosod y wybodaeth ar dudalen yn y ffordd gywir yw'r Canllaw ar gyfer diwyg.

Nid yw'r erthygl hon am farcio'r wici; gweler Wiciquote:Sut i olygu tudalen er mwyn gwneud hynny, ac nid yw'r erthygl hon am arddull; gweler Wiciquote:Llawlyfr arddull ar gyfer hynny. Mae'r erthygl hon yn crynhoi sut mae erthygl syml, glan ar Wiciquote yn edrych. Am gofnodion manylach, efallai yr hoffech gopio'r marcio i fyny o rhyw erthygl sydd wedi ei chreu eisoes ac rydych yn hoffi ei hymddangosiad.

Am esboniad drwy esiampl, gweler Wiciquote:Nodiadau.

Cyffredinol[golygu]

Dylai holl dudalennau Wiciquote ddechrau gyda chyflwyniad byr lle mae termau allweddol yn cael eu cysylltu a Wicipedia. Dylai'r mwyafrif o dudalennau Wiciquote orffen gydag adran Dolenni allanol yn cynnwys "Blwch Wicipedia", a greir gan ddefnyddio'r nodiadau {{wikipedia}} neu {{wikipedia|Article name}}. Os yw blwch o'r fath yn ymddangos, dylai fod ar frig y rhestr yn yr adran. Y peth olaf yn yr adran hon fydd y categori. Er mwyn gosod tudalen mewn categori, defnyddiwch [[Categori:Enw categori]]. Dylai holl erthyglau Wiciquote fod mewn categori.

Tudalennau am bobl[golygu]

Mae nifer o erthyglau Wiciquote yn ddyfyniadau a ddywedwyd neu a ysgrifennwyd gan berson.

Gwybodaeth gefndirol[golygu]

Dylid dechrau erthygl am berson gydag ychydig frawddegau bywgraffiadol (1-4 brawddeg gan amlaf). Dylai enw'r person fod mewn print bras, a dylai gysylltu ag erthygl Wicipedia, os oes un yn bodoli. Os yw'n hysbys, dylid cynnwys eu dyddiad geni a marw. Mae'n gyffredin hefyd i gysylltu geiriau yn y cyflwyniad i dudalennau eraill ar Wiciquote neu Wicipedia.

Adrannau (pobl)[golygu]

Mae'r holl adrannau a ddisgrifir yn y fan hon yn adrannau lefel-2 (==). Mae'n bosib na fydd yr adrannau canlynol i gyd yn ymddangos, ond os ydynt, maent yn ymddangos yn y drefn a nodir, ac maent yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Dyfyniadau gyda ffynhonnell: Dyfyniadau gyda ffynhonnell bendant, wiriadwy (araithm llyfr, cyfweliad neu rywbeth tebyg).
  • Os oes nifer o ddyfyniadau o'r un ffynhonnell, gellir creu is-adran lefel-3 a grwpio'r dyfyniadau o'r ffynhonnell honno yn yr is-adran hon. Gellir fynd yn ddyfnach eto, er ni argymhellir hyn: gallai defnyddiwr agor is-adran lefel-3 ar gyfer "Llyfrau ffuglen", a gosod llyfrau penodol o dan y pennawd hwnnw.
  • Pan yn nodi ffynhonnell, byddwch mor fanwl a phosib: nodwch y ffynhonnell, y man o fewn y ffynhonnell (os yn ymarferol) ac os yw'r ffynhonnell ar-lein, crewch ddolen iddo. Mae rhifau ISBN, rhif penodau, argraffiadau a rhifau tudalennau i gyd yn hwyluso'r broses o wirio cywirdeb dyfyniad yn y dyfodol.
 • Dyfyniadau heb ffynhonnell: Arferwyd defnyddio'r adran hon ar gyfer dyfydniadau sy'n boblogaidd neu'n nodedig, a briodolir i berson, ond nid oes gan y golygydd ffynhonnell benodol. Peidiwch ag ychwanegu dyfyniadau heb ffynhonnell newydd neu greu erthyglau newydd gyda dyfyniadau heb ffynhonnell.
 • Dyfyniadau a briodolir ar gam: Dyfyniadau poblogaidd, neu nodedig, a briodolir i'r person ond lle ceir tystiolaeth na ddywedwyd y fath beth. Dylid nodi cam-ddyfyniadau yn y fan hon hefyd.
 • Beriniadaethau neu Amdano: Dyfyniadau am y person.
 • Gweler hefyd: Tudalennau Wiciquote eraill sy'n ymwneud a'r person. Noder mewn rhai achosion, daw'r adran hon yn gyntaf (yn enwedig pan fo darn o waith llenyddol wedi ei dorri allan o dudalen, ac mae'r person yn adnabyddus am y gwaith hwnnw).
 • Dolenni allanol: Dolenni am y person, gyda phwyslais arbennig ar fannau lle gellir dod o hyd i fwy o'u geiriau.

Fformatio dyfyniadau (pobl)[golygu]

Dylai dyfyniadau gael eu fformatio ar ffurf rhestr o bwyntiau bwled, gyda phob dyfyniad ar ei bwynt ei hun, a heb ddyfynodau. Dylai cyfeiriadau ac unrhyw sylwadau ychwanegol, megis cyfeithiadau neu gyd-destun, ddilyn mewn is-fwled. Os nad yw dyfyniad yn Gymraeg, dylid defnyddio ffont italig. Yn yr achos hynny, yn enwedig ar gyfer sgriptiau an-Lladinaidd, mae trawsieithiad yn ddefnyddiol yn aml.

Llenyddiaeth[golygu]

Dylai'r cyflwyniad i ddyfyniadau o weithiau llenyddol gynnwys y flwyddyn pan gafodd ei greu, a'r awdur (neu awduron). Rhag ofn nad oes gan yr awdur dudalen ar Wiciquote, ystyriwch ddyfynnu o'r gwaith hwnnw mewn tudalen newydd am yr awdur a chreu ailgyfeiriad o enw'r gwaith at dudalen yr awdur. Os yw'n briodol, dylid rhoi dolen i Gutenberg yn yr adran Dolenni allanol.

Fformatio dyfyniadau (llenyddiaeth)[golygu]

Caiff dyfyniadau eu fformatio fel dyfyniadau gyda ffynhonnell am berson. Yn yr adran Dyfyniadau gyda ffynhonnell, nodwch rhif y bennod (adran, rhan) a'r enwau.

Ffilmiau[golygu]

Ar gyfer tudalennau ar gyfer dyfyniadau o ffilmiau, dylai'r cyflwyniad gysylltu a'r erthygl yn Wicipedia, a dylid cyfeirio at flwyddyn y ffilm, y cyfarwyddwr, yr ysgrifennwr a weithiau pwy oedd yn serennu ynddo. Yn dilyn hyn, dylid nodi llinell dag y ffilm, wedi ei chanoli ac mewn testun bras. Dylid cynnwys dolen fewnol i adran y "Llinell dag", os oes un yn bodoli.

Adrannau (ffilmiau)[golygu]

Mae pob adran yn y fan hon yn adrannau lefel-2 (==). Nid oes rhaid i bo un ymddangos, ond pan maent yn ymddangos, dylid eu nodi yn y drefn ganlynol.

 • Cymeriad: Dylai fod adran ei hun gan bob prif gymeriad, ac yn yr adrannau hynny y dylid nodi'r hyn a ddywedwyd gan y cymeriad hynny'n unig.
 • Eraill: Gellir grŵpio mân gymeriadau mewn un adran.
 • Deialogau: Gosodir dyfyniadau sy'n rhan o ddeialog yn y fan hon.
 • Llinellau tag: Os oes gan ffilm fwy nag un llinell dag, dylid rhoi pob un yn yr adran hon.
 • Cast: Rhestr pwyntiau bwled o'r prif gast. Gan amlaf, nid yw enw'r cymeriad yn ddolen. Gallai enw'r actor fod yn ddolen i Wiciquote (os yw'r fath dudalen yn bodoli) neu ddolen i Wicipedia.
 • Dolenni allanol: Dylai hwn gynnwys y teitl IMDB.

Fformatio dyfyniadau (ffilmiau)[golygu]

Dylid fformatio dyfyniadau yn yr adran Cymeriadau fel pobl. Mae'r dyfyniadau yn yr adran Eraill wedi'u rhestru gyda phwyntiau bwled. Ceir dau arddull ar gyfer dyfyniadau Eraill: naill ai arddull thema, neu fel hyn:

* '''Cymeriad''': Testun

Ymddengys yr ail ffurf fel yr un mwyaf poblogaidd. Dylid fformatio dyfyniadau yn Deialogau fel dyfyniadau teledu. Dylid fformatio llinellau tag fel y maent yn ymddangos, heb newid yr atalnodi a heb ychwanegu dyfynodau.

Teledu[golygu]

Dylai'r cyflwyniad ar gyfer rhaglen deledu gynnwys y flwyddyn dechreuodd y rhaglen (ac, os yn briodol, y flwyddyn y daeth y rhaglen i ben). Dylai'r adran Dolenni allanol gynnwys dolen at rif imdb y sioe.

Adrannau (Teledu)[golygu]

Dylid defnyddio penawdau lefel-2 ar gyfer y cyfresi: ==Cyfres n==. Ar gyfer sioeau teledu na sydd yn Americanaidd, dylis defnyddio'r term "cyfres" yn hytrach na "thymor". Dylid defnyddio penawdau lefel-3 ar gyfer rhaglenni unigol: ===''Enw mewn ffont italig'' [n.m]===, lle ma n yn dynodi'r gyfres ac m yn dynodi rhif y rhaglen. Gellir defnyddio adran ar wahan ar frig y dudalen ar gyfer "dyfyniadau parhaus" neu linellau enwog o'r gyfres (dyma ble y dylid nodi cân thema'r gyfres hefyd —os oes yna ddyfyniadau caneuon thema'n unig, gellir galw'r adran yn "Cân thema").

Fformatio dyfyniadau (Teledu)[golygu]

Ystyrir pob dyfyniad teledu yn ddeialog (hyd yn oed os mai dim ond un cymeriad sy'n siarad). Rhennir darnau deialog gan yr hyn a elwir y "rheolau hanner-lled": <hr width="50%"/>. Fformatir pob dyfyniad deialog fel:

: '''Enw Cymeriad''': Testun

Ar gyfer cymeriadau sydd â thudalennau ar Wicipedia, dylid cysylltu'r cymeriad a'r dudalen honno y tro cyntaf mae'r cymeriad yn ymddangos mewn rhaglen. Dylid fformatio llinellau cyd-destun fel a ganlyn:

: ''[Mae'r cymeriadau'n gwneud rhywbeth.]''

tra bod y cyfarwyddiadau llwyfan yn cael ei fformatio mewn-llinell:

: '''Cymeriad''': ''[yn dawel]'' Na.

Yn gyffredinol, fe'ch annogir i beidio gor-ddefnyddio cyd-destun neu gyfarwyddiadau llwyfan. Dylai dyfyniadau gael eu rhestri yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y rhaglen. Ar gyfer enwau na ddywedir yn amlwg, disgrifiwch y cymeriad gan ddefnyddio "Achos Teitl":

: '''Merch Fach''': Pam?

Tudalennau thema[golygu]

Oni bai fod rheswm da, gall gyflwyno tudalen thema fod yn ddim mwy na "Dyfyniadau am/sy'n ymwneud â Thema", lle mae "Thema" yn creu dolen at Wicipedia.

Adrannau (themâu)[golygu]

Ceir dau fath o adran thema: pob thema heb adran, neu ranniad i mewn i Dyfyniadau gyda ffynhonnell/Dyfyniadau a briodolir.

Fformatio dyfyniadau (themâu)[golygu]

Dylai dyfyniadau ymddangos yn nhrefn yr wyddor yn ôl awdur, ac eithro pan fo datblygiad hanesyddol y testun yn gwneud trefn gronolegol yn arbennig o addas.

Dylid fformatio dyfyniadau fel rhestr o bwyntiau bwled fel gyda dyfyniadau am bobl: mewn rhestr o bwyntiau bwled a heb ddyfynodau. Dylai cyfeiriadau a nodiadau, megis cyfeithiadau, ddilyn fel îs-fwled, gan ddechrau gydag enw'r awdur. Os nad yw'r dyfyniad yn Gymraeg, dylid defnyddio ffont italig. Fe'ch argymhellir yn fawr i ychwanegu dyfyniad at dudalen y ffynhonnell, creu dolen i'r dudalen honno, a chadw sylwadau a chyd-destunnau yn y fan honno, yn hytrach nag ar y tudalennau thema eu hunain.

Diarhebion[golygu]

Caiff diarhebion eu fformatio fel dyfyniadau am bobl: heb ddyfynodau, yn yr iaith wreiddiol, trawsieithiad/cyfieithiad, ac unrhyw wybodaeth ychwanegol. Yn aml, defnyddir îs-fwled "Dehongliad posib". Dylid trefnu diarhebion ynh nhrefn yr wyddor—ac oherwydd fod cynifer ohonynt, mae'n arferol i ddadgysylltu'r mecanwaith Tabl Cynnwys arferol drwy ddefnyddio __NOTOC__ (gyda dau tan-sgôr ar y naill ochr) ac ysgrifennu TOC yn seiliedig ar lythyr.